Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Thông tin pháp luật hỗ trợ Doanh nghiệp – Doanh nhân

(BRVT-SME) MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CẦN LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020.

Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, có quy định một số điểm mới liên quan đến Công ty cổ phần đáng lưu ý sau đây:

1. CTCP có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty (Khoản 3 Điều 111 Luật DN 2020).

2. Bổ sung trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này (Khoản 1 Điều 113 Luật DN 2020).

3. Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết(Khoản 6 Điều 114 Luật DN 2020).

4.Thay vì phải sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng như trước đây, LDN 2020 quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, không cần phải liên tục trong 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty đã có một số quyền nhất định(Khoản 2 Điều 115 Luật DN 2020).

5. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông(Khoản 1 Điều 116 Luật DN 2020).

6. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác trong trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế(Khoản 3 Điều 116 Luật DN 2020).

7. Bổ sung quy định Cổ đông có nghĩa vụ bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác(Khoản 5 Điều 119 Luật DN 2020).

8. Quy định trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác(Khoản 3 Điều 121 Luật DN 2020).

“Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.”

9. Bổ sung quy định “Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.”(Khoản 5 Điều 122 Luật DN 2020)

10. Quy định CTCP không phải là công ty đại chúng chào bán cổ phần riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện:(i) không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng; (ii) chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Công ty tự quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, các cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định (trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty); Trường hợp mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán riêng lẻ phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư. Đồng thời bãi bỏ quy định phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng lẻ cho Sở KH-ĐT.(Điều 125 Luật DN 2020)

11. Bổ sung quy định “Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.”(Khoản 7 Điều 127 Luật DN 2020).

12. Bổ sung điều kiện để nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua. Theo đó, nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trưởng hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản(Khoản 6 Điều 148 Luật DN 2020).

13. Quy định mới về Ủy ban kiểm toán. Theo đó, Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên HĐQT không điều hành(Khoản 1 Điều 161 Luật DN 2020).

        (Còn tiếp: Những lưu ý về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần).

                                                                                            Luật sư: Bùi Thanh Yến

                                           Phó Ban tư vấn pháp chế Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT